UBYTOVACÍ  PORIADOK

  

 Milí hostia,

          

pekne Vás vítame v našich ubytovacích zariadeniach a pevne veríme, že sa tu budete dobre cítiť a prežijete u nás dovolenku podľa Vašich predstáv. Snažili sme sa pre Vás pripraviť prostredie, v ktorom Vám naozaj nebude nič chýbať, a budete si môcť bezstarostne užívať Váš pobyt. Prosíme Vás, aby ste si prečítali pár nasledujúcich riadkov, kde Vás chceme oboznámiť s podrobnosťami týkajúcimi sa Vášho pobytu.     


 1. Zo zmluvy o ubytovaní vznikne objednávateľovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie na dohodnutú dobu. Zmluvou sa rozumie osobný, písomný či telefonický dohovor, alebo potvrdenie rezervácie e-mailom.


 1. V ubytovacom zariadení sa môže zdržiavať len ubytovaný hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží poverenej osobe pri príchode občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný preukaz o totožnosti.


 1. Užívanie ubytovania v ubytovacom zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.


 1. Hosťa je možné ubytovať od 14:00 h. dňa nástupu. Ubytovacie zariadenie je  hosťovi rezervované do 20:00 h. dňa nástupu a do toho istého času je ubytovacie zariadenie povinné hosťa ubytovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. V prípade, ak hosť nenastúpi do uvedeného času, ubytovacie zariadenie môže s ubytovacím zariadením voľne disponovať.


 1. Ubytovacie zariadenie poskytuje hosťom služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii ubytovacích zariadení.


 1. Hosť pri obsadení ubytovacieho zariadenia si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť všetkých zariadení a prípadné závady ihneď nahlási poverenej osobe.


 1. Hosť súhlasí s tým, že do jeho ubytovacieho zariadenia počas celej doby trvania prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností osoba poverená majiteľom zariadenia.


 1. Hosť platí účet za ubytovanie spravidla pred začiatkom ubytovania, respektíve dohodou.


 1. Ubytovacie zariadenie môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdeného v objednávke.


 1. V ubytovacom zariadení a spoločných priestoroch nesmie hosť bez súhlasu majiteľa vykonávať zmeny na zariadení, jeho nastavení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.


 1. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy.


 1. V čase od 22:00 h. do 6:00 h. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.


 1. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do veku 10 rokov bez dozoru dospelých v ubytovacom zariadení, chodbách a ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia. Ubytovaný, ako zodpovedný zástupca, zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.


 1. Hosť je povinný pri odchode z ubytovacieho zariadenia uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, pri odchode zavrieť okná a dvere.


 1. Po ukončení dohodnutej doby na ubytovanie je hosť povinný opustiť ubytovacie zariadenie do 10:00 h.


 1. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenie, respektíve za stratu kľúčov, magnetickej karty zodpovedá hosť podľa platných predpisov.


 1. V priestoroch celého ubytovacieho zariadenia je zakázané:

              • poškodzovať alebo ničiť majetok, manipulovať s akýmkoľvek technickým alebo 

                technologickým vybavením a zariadením ubytovacích priestorov a vykonávať     

                akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť a majetok osôb, ktoré sa v ňom

                nachádzajú

             • správať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným neakceptovateľným spôsobom a

               to formou slovného alebo fyzického prejavu

             • fajčiť (možnosť fajčenia iba na balkóne alebo vonkajších priestoroch)

             • držať a užívať narkotiká a iné omamné zakázané látky

             • vstupovať do ubytovacích priestorov so zvieratami

             • vnášať alebo držať u seba predmety ohrozujúce bezpečnosť, život a zdravie 

               ostatných hostí

             • vnášať športové náradie a predmety väčších rozmerov, napr. bicykle, boxy, sánky

             • organizovať a hrať verejné hazardné hry, rozdávať politické letáky

             • narábať s otvoreným ohňom

             • používať vlastné elektrospotrebiče (okrem predmetov osobnej hygieny)

             • prenechať a poskytnúť ubytovanie iným osobám

             • vnášať do ubytovacieho zariadenia strelné zbrane a iné nebezpečné predmety


 1. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prebral štúdio resp. apartmán.


 1. V prípade, ak ho závažným spôsobom poruší, majiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou a bez náhrady uhradeného pobytu.


 1. V prípade výtržnosti, pri požití alkoholu alebo inej omamnej látky, respektíve neprispôsobilosti má právo majiteľ za asistencie polície ukončiť pobyt hosťa s okamžitou platnosťou.


 1. Sadzobník poplatkov za spôsobené škody:

           • strata kľúčov alebo magnetickej karty  - 30 €

           • porušenie zákazu fajčenia - 50 € a okamžité ukončenie pobytu

           • poškodenie majetku v závislosti od rozsahu spôsobenej škody


A prosba na záver – šikovné ruky našich remeselníkov sa snažili vytvoriť pre Vás príjemné, pohodlné a komfortné prostredie, aby ste sa tu naozaj cítili ako doma. Preto Vás prosíme, aby ste sa k zariadeniu a vybaveniu tiež správali ako o Vaše doma.  Penzión Nesvady a. s.Anchor