REKLAMAČNÝ PORIADOK PENZIÓN NESVADY

Reklamačný poriadok

I. Predmet Reklamačného poriadku a definícia pojmov

1. Tento Reklamačný poriadok informuje Hostí o podmienkach, spôsoboch a postupoch uplatňovania a vybavovania ich Reklamácií, ktoré sa týkajú služieb, ktoré Predávajúci poskytuje vo svojej Prevádzkarni alebo mimo nej, a tovarov, ktoré Predávajúci predáva vo svojej Prevádzkarni alebo mimo nej, vrátane údajov o tom, kde môže Hosť Reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

2. Na účely tohto Reklamačného poriadku majú nižšie uvedené pojmy s veľkými začiatočnými písmenami použité na vyjadrenie textu Reklamačného poriadku nasledujúci význam:

2.1 „Hosť“ je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá uzavrela s Predávajúcim ako dodávateľom Zmluvu a pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,

2.2 „Predávajúci“ je Penzión Nesvady, a.s., Fialková 2987, PSČ: 94651, Nesvady, IČO: 53 786 921, DIČ: 212 155 8021.

2.3 Reklamačný poriadok je tento "REKLAMAČNÝ PORIADOK PENZIÓN NESVADY vypracovaný Predávajúcim,

2.4 „Reklamácia“ je uplatnenie zodpovednosti za vady služby poskytnutej Predávajúcim Hosťovi na základe Zmluvy alebo za vady tovaru predaného Predávajúcim Hosťovi na základe Zmluvy,

  •  „Vybavenie Reklamácie“ je ukončenie reklamačného konania v prípade vady tovaru odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím Reklamácie,
  • v prípade vady služby opravou vady služby, výmenou služby, vrátením ceny za službu tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny za službu, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím Reklamácie.

2.5 „Zmluva“ je zmluva uzavretá medzi Hosťom na strane jednej a Predávajúcim na strane druhej, pri ktorej uzatváraní a plnení Predávajúci koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, a na základe ktorej Predávajúci Hosťovi odplatne poskytuje službu alebo predáva tovar.

 

II. Zodpovednosť Predávajúceho za vady

1. Hosť má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má služba pri jej odplatnom poskytnutí Hosťovi. Pri službe poskytovanej za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena služby.


III. Práva Hosťa zo zodpovednosti za vady

1. Ak ide o vadu služby alebo vadu tovaru, za ktorú Predávajúci zodpovedá, a ktorú možno odstrániť, má Hosť právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

IV. Uplatnenie Reklamácie

1. Reklamáciu môže uplatniť

1.1 Hosť, ktorému bola služba Predávajúceho odplatne poskytnutá, ak ide o Reklamáciu služby.

2. V Reklamácií je Hosť povinný pravdivo uviesť dôvod Reklamácie a pravdivo skutočnosti, na ktorých sa Reklamácia zakladá. 

3. Hosť je tiež povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre Vybavenie Reklamácie najmä tým, že poskytne Predávajúcemu pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa vady poskytnutej služby alebo predaného tovaru.

4. Práva zo zodpovednosti za vady pri službách a za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po poskytnutí služby alebo po kúpe tovaru; inak práva zaniknú.


V. Postup uplatňovania a vybavovania Reklamácií

1. Ak Hosť uplatní Reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí Hosťa o jeho právach zo zodpovednosti za vady, a na základe rozhodnutia Hosťa, ktoré z týchto práv Hosť uplatňuje, je povinný určiť spôsob Vybavenia Reklamácie podľa článku I. bod 2. ods. 2.4. Reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

2. Po určení spôsobu Vybavenia Reklamácie sa Reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr; Vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

3. Po márnom uplynutí lehoty na Vybavenie Reklamácie má Hosť právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4. Predávajúci je povinný pri uplatnení Reklamácie vydať Hosťovi potvrdenie. Ak je Reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť Hosťovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

5. Predávajúci je povinný o vybavení Reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

 

VI. Záverečné ustanovenia

1. Práva Hosťa a povinnosti Predávajúceho pri uplatňovaní a vybavovaní Reklamácií sa riadia Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

2. Predávajúci je oprávnený zmeniť alebo úplne nahradiť tento Reklamačný poriadok vydaním zmeny alebo nového REKLAMAČNÉHO PORIADKU PENZIÓN NESVADY.

3. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vypracovania Predávajúcim a účinnosť 29.07.2020.

 

V Nesvadoch, dňa 29.07.2020