ŠTATÚT SÚŤAŽE

 
Štatút Súťaže o "pobyt na 3 dni/2 noci pre 2 osoby", "20% zľava na vybraný pobyt pre 2 osoby", "celodenný vstup do Thermál Nesvady - Naszvad pre 2 osoby"
 
1. Základné ustanovenia
1.1. Súťaž na FACEBOOK (ďalej ako „súťaž“) organizuje Združenie cestovného ruchu a turizmu Nesvady, Fiaľková 2987, Nesvady, IČO: 52601668, DIČ: 2121091456 (ďalej ako „organizátor“).
1.2. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže. 
 
2. Predmet súťaže
2.1. Predmetom súťaže je počas doby trvania súťaže zdielať a lajknúť príspevok uverejnené na FACEBOOK stránke: Penzión Nesvady.
 
3. Súťažiaci a osobné údaje
3.1. Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Facebook, ktorý splnil podmienky súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor spracúva osobné údaje súťažiacich v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail a poštová adresa.
 
V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho Facebook nicku alebo mena a priezviska. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:
a) vyhlasuje, že: je občanom SR, je plnoletý/nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;
b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.
 
4. Trvanie súťaže
4.1. Súťaž sa uskutoční od 14. 08. do 13. 09. 2020. Súťaž bude ukončená 13.09.2020 o polnoci. Zo všetkých hlasujúcich pod vybraným statusom v čase trvania súťaže na https://www.facebook.com/Penzi%C3%B3n-Nesvady-105321234348864 (ak súťažiaci zároveň splnil ďalšie pravidlá súťaže), organizátor vyžrebuje 1 výhercu. 
 
5. Pravidlá
5.1. V termíne konania súťaže je úlohou súťažiacich dať like na našu stránku: Penzión Nesvady, dať like na uverejnený príspevok, zdieľať príspevok verejne, a do komentu pod príspevkom napísať ským by užili vyharný pobyt alebo celodenný vstup do termálneho kúpaliska.
5.2. Pre súťažné kolo (deň) budú zo všetkých súťažiacich náhodne vyžrebovaní traja (3)
súťažiaci, ktorí budú následne cez facebook  kontaktovaní.
5.3. V prípade, že bude súťažiaci vylosovaný a spĺňa všetky podmienky súťaže, stáva sa
výhercom a získava výhru. V prípade, že vylosovaný nebude mať splnené všetky podmienky,
bude sa losovať znova a výhra sa presúva ďalšiemu vylosovanému.
5.4. Tento postup sa opakuje počas celého termínu konania súťaže. 
 
6. Výhra
6.1. Výhrou v súťaži je:
1. 3 DŇOVÝ POBYT PRI NOVOOTVORENOM GEOTERMÁLNOM KÚPALISKU THERMÁL NESVADY - NASZVAD pre 2 osoby (platné do konca roka 2020),
2. 20 % ZĽAVA NA KTORÝKOĽVEK VAMI VYBRANÝ POBYT pre 2 osoby (platné do konca roka 2020),
3. CELODENNÝ VSTUP DO THERMÁL NESVADY - NASZVAD pre 2 osoby.
Ak súťažiaci nesplní všetky podmienky bude sa losovať znova a výhra sa
presúva ďalšiemu vylosovanému. Tento postup sa opakuje počas celého termínu konania
súťaže.
6.2. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. 
 
 
7. Odovzdanie výhry

7.1. Po určení výhercov organizátor kontaktuje ich prostredníctvom Facebooku.
7.2. Organizátor si pred odovzdaním, ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu
k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si
organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.
7.3. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi do 31. 12. 2020 (vrátane) výherca
stráca právo na získanie výhry. 

 

8. Záverečné ustanovenia
8.1 Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na stránke www.ubytovanienesvady.sk . Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke www.ubytovanienesvady.sk .


8.2 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.

Dátum vydania pravidiel: 14. 8. 2020